НПО Линкс
е независима организация, чиято мисия се основава на разбирането, че развитото и силно гражданско общество се постига чрез активното включване на овластени и информирани граждани в обществените процеси.

В своите инициативи НПО Линкс поставя ударението върху демократични ценности и механизми, които стимулират индивидуално участие и гражданска отговорност.

Ние вярваме, че развитието на Третия сектор и постигането на устойчиви резултати са възможни, когато се основават на споделени ценности и трайни връзки както между самите субекти на гражданското общество, така и между представители на Третия сектор, държавните институции и бизнеса.

НПО Линкс предоставя форум за среща на интереси, възможности за решаване на проблеми, гледни точки и опит за постигането на балансирано и ефективно гражданско общество.

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.