• Проект УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НПО ЛИНКС ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ИНТЕГРИТЕТА В МЕСТНАТА ВЛАСТ

Финансиран от: МДААР Оперативна програма «Административен капацитет», съфинансирана от Евопейския съюз чрез Европейския социален фонд
Период на изпълнение: февруари 2008 - февруари 2009

повече за проекта

  • Проект СИСТЕМАТА ЗА ИНТЕГРИТЕТ В БЪЛГАРИЯ: СИСТЕМАТИЧЕН ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА И ПОВИШАВАНЕ ИНТЕГРИТЕТА НА НАЦИОНАЛНО НИВО

Финансиран от: Институт "Отворено общество" - Будапеща
Период на изпълнение: май 2009 - април 2010

Цели на проекта:
- да се направи анализ на състоянието на системата за интегритет в България – законодателство, роля на различните учатници, добри практики, рискове, силни и слаби страни, области, които се нуждаят от подобрение
- да се проучи и адаптира европейския опит за подобряване интегритета на националните институции
- да се разработи единна методология за оценка на интегритета
- да се обърне фокуса на обществения дебат – от темата за нарушенията на интегритета и тяхното санкциониране към възможните мерки за превенция на корупцията и постигане на интегритет.

Дейности по проекта:
Дейност 1: Документално проучване
Преглед на съществуващото законодателство, консистентността му, институциите, отговорни за прилагането му.
Дейност 2: Дълбочинни интервюта с представители на национални институции, неправителствени организации и медии
30 дълбочинни интервюта
Дейност 3: Мониторинг на медиите по темата 'Интегритет'
Дейност 4: Изработване на предварителен доклад
Дейност 5: Национална конференция за обсъждане на доклада и резултатите от проучването

  • Проект ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

Финансиран от: Финансов меморандум на Европейското икономическо пространство
Период на изпълнение: октомври 2009 г. - декември 2010 г.

Целта на проекта е да предостави подкрепа за разрешаване на проблемите с почистването на София като включи основните заинтересовани страни – граждани, местни власти и фирми в процеса на наблюдение и контрол на услугите по сметопочистване и сметосъбиране в два столични района “Люлин” и “Младост” и като мобилизира гражданите и подобри контрола при предоставяне на услугите.
Съвместна работна група съставена от представители на общината, почистващите фирми и гражданите разработва общи стандарти, индикатори и инструменти за наблюдение на услугите по сметопочистване и сметосъбиране в двата района на столицата.
Процесът на наблюдение на публичните услуги ще бъде популяризиран чрез публична кампания и ще се стимулира гражданското участие. По този начин ще бъде подобрена информираността на гражданите и те ще бъдат мотивирани директно да се включат в процеса на наблюдение, което ще повиши качеството на услугите. Проектът планира да включи и ученици като доброволци в процеса.
Резултатите от наблюдението ще бъдат публикувани в доклад, който ще бъде широко разпространен и чиято цел е да популяризира принципите на отчетността, ефективността и ефикасността в работата на администрациите в районите „Люлин“ и „Слатина“ на Столична община.

  • Проект УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Финансиран от: Столична община

Период на изпълнение: юни 2010 г. – октомври 2010 г.

Целта на проекта е да идентифицира социалните групи в изолация, живеещи на територията на Столична община, техните качествени и количествени характеристики, да формулира основните фактори за разпространението и увеличаването на бедността и социалното изключване и да подпомогне всички заинтересовани страни в процеса на социално включване и да насърчи възможностите за тяхната мобилизация и взаимодействие.

Непосредствените продукти от реализацията на проектното предложение са получените информационни масиви, междинни и краен аналитичен доклад за процесите на социална изолация и политиките за ограничаването й. Резултатите, които се очакват от изпълнението на предвидените действия могат да се групират в следните няколко групи:

  • база данни с добри европейски практики в процеса на социално включване;
  • пълна и точна информация за потребностите на уязвимите групи, разкриване на съществените и специфични страни на социалната изолация в София и  факторите, които я обуславят;
  • измерване на потребителските оценки  за качеството и ефективността на действащите политики за социално включване;
  • конструиране и изчисление на Индекс на социално включване в София на базата на получената емпирична информация. Той измерва социалното включване на уязвимите групи в определени социални сфери, дефинирани като рискови за протичането на наблюдавания процес. Моделирането на индекса се явява изследователския принос на проектното предложение и  ще даде възможност да се правят обосновани оценки за степента на социална изолация както между отделните райони в Столична община, така и в различни периоди от време, като по този начин се гарантира динамичността на оценките и е индикатор за устойчивостта на проектното предложение;
  • разпознаване на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на координация на социалното включване (институции, социални партньори, граждански организации), подобряване на  взаимодействието им и утвърждаването нови практики, с които да се гарантира ефективността на социалната закрила за засегнатите групи. Става дума за модерни и гъвкави социални действия, с ранни възможности за интервенция.

 

  • Проект СОФИЙСКИ ПОРТРЕТИ

Финансиран от: Столична община

Период на изпълнение: юли - октомври 2012 г.

Основната цел e да представи и промоцира етническото и културно многообразие на София чрез портрети на обикновени и непознати софиянци, за да популяризира кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г., като включва в процеса на реализация на проекта обикновени и непознати софиянци и по този начин ги приобщава към културните инициативи на Столична община. Проектът включва хора от различни групи чрез споделянето на устни истории. НПО Линкс осъществява партньорства с различни социални и етнически групи, институции, университети и артисти, представя устни истории на софиянци и ги промоцира  онлайн. Този проект е само началото на описанието какво е да бъдеш софиянец през 21 век. „Софийски портрети“ представя ролята на устните истории за регионалната памет за широка аудитория, насърчава личното участие на обикновени хора в този процес и в инициативите на Столична община, посредством новите технологии, което прави резултатите достъпни за голям кръг от хора.


  

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.