През последната седмица улиците и тротоарите във Вашия квартал са били:
Много добре почистени Почистени Недобре почистени Непочистени  

 

През последната седмица вие, като живущи, поддържате зелените площи около Вашия блок/къща:

Много добре Добре Лошо Не ги поддържам  

 

СМЕТОСЪБИРАНЕ

През последната седмица отпадъците са били разпилени поради препълнени контейнери:

Никога Рядко Често Много често Постоянно

 

След като отпадъците са били събрани, мястото около контейнерите е оставено:

Много добре почистено Почистено Недобре почистено Непочистено  

 

През последната седмица, контейнерите във Вашия квартал: 

са в същото състояние

са в по-лошо състояние

са сериозно амортизирани и не могат повече да се използват

 

Случвало се е да изхвърлям отпадъците извън контейнерите:

Често Рядко Никога    

 

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ

Има ли контейнери за разделно събиране в близост до Вашия блок/къща:

Да Не      

 

Колко често се извозват контейнерите за разделно събиране:

Често Рядко Никога    

 

Добре ли са разделяли отпадъците си гражданите през последната седмица (без да смесват различните отпадъци)?

Да, отпадъците въобще не се смесват

Има само случайно смесване

Отпадъците в началото се разделяха, но след време хората пак започнаха да ги смесват

Отпадъците се смесват

 

МЕСТОЖИВЕЕНЕ

В коя община (район) живеете:

 

В кой квартал живеете:

Улица №/Блок №

 

Каква е Вашата ЗАЕТОСТ?

Ученик

Студент

Държавен служител / работещ в държ. предприятие

Собствен бизнес

На свободна практика / свободни професии

Служител в частна фирма

Работник/квалифициран работник

Пенсионер

Домакиня

Безработен, търсещ работа

 

Ако сте ученик, в кое училище учите?

 

Дата на наблюдението
(Моля, въведете датата във вида ДД.ММ.ГГ: например 07.06.11)

 

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.