София - град на мъдростта. Наръчник за учители. „София – град на мъдростта“ е наръчник за учители, който е част от проекта на НПО Линкс и 97-мо СОУ „Братя Миладинови“, осъществен през 2013 г. сред ученици от V до IX клас по програма  BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“. Проектът има за цел да подпомогне изучаването на културно-историческото наследство на София, като популяризира етническото разнообразие и забележителностите на столицата и даде възможност на различни етнически групи, да разберат своя принос към историята на града. 

 

Тематично разпределение.

 

 

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.