Консултантски услуги за подобряване на системите за интегритет

Изработване на препоръки за повишаване и поддържане на интегритета чрез въвеждане на инструменти за подобряване на качеството; за подобряване на прозрачността и предоставяне на ясна и актуална информация; за регулиране на поведението на служителите; за осъществяване на регулярна самооценка.

лого Европейски социален фонТази страница е изработена по проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.